Normativa

 • Tots els assistents han d’anar degudament identificats com a visitant, participant o organització.
 • Poden participar totes aquelles persones físiques més grans de 18 anys.
 • Es disposa de 100 places per a participants. Aquestes seran omplertes per rigorós ordre d’inscripció. Aquesta no serà donada per bona fins que el participant hagi abonat el pagament de l’entrada.
 • Amb aquest pagament el participant tindrà dret a:
  • entrada al pavelló de la party en els horaris de l’activitat
  • espai per col·locar el seu ordinador amb dues presses de corrent i una de xarxa
  • la participació en totes les activitats programades
 • L’organització no es fa responsable de la procedència del programari i material audiovisual dels assistents a la party, deixant clar que la finalitat de l’esdeveniment és la divulgació tant en la seva faceta lúdica com educativa de la informàtica i de les noves tecnologies i la celebració de competicions de videojocs, tallers, xerrades i ponències.
 • L’organització no es responsabilitza de la seguretat dels ordinadors o altre material dels participants, encara que vetllarà per la seguretat i el bon desenvolupament de l’esdeveniment.
 • L’organització no es responsabilitza dels danys que puguin ocasionar-se en els equips informàtics dels participants de forma accidental, directa o indirectament. Si bé posarà especial cura per que l’entorn i la instal·lació siguin les més adequades i segures per què la party es desenvolupi sense problemes.
 • No es permet cap tipus d’activitat comercial il·legal. El participant que incorregués en aquest tipus d’actuacions serà immediatament expulsat de la party i li serà vetada la seva participació en pròxims esdeveniments. Sí es permet la venda o intercanvi a nivell particular de components d’ordinador o programari original.
 • A la sala on estan els ordinadors queda terminantment prohibit la ingestió de begudes alcohòliques i qualsevol altre tipus de substància “no-legal”.
 • Serà expulsada de la party qualsevol persona que mostri un comportament violent o estigui sota els efectes de l’alcohol o alguna altra substància.
 • Està prohibit fumar a l’interior del recinte.
 • Els participants han de netejar les escombraries que acumulin i deixar el seu lloc al finalitzar la party tal com el van trobar, sense brutícia, restes de menjar, boses ni envasos buits, dipositant les escombraries en els contenidors o papereres que disposarà l’organització a aquest efecte.
 • Queda terminantment prohibit als participants aliens a l’organització manipular switches, equip d’àudio, micròfon, servidors, vídeo projector o qualsevol material sol·licitat o aportat per aquesta per a la realització de la party.
 • L’organització es reserva el dret a expulsar de la party a qualsevol participant que incompleixi les normes anteriorment exposades.

Contacte